What is K2?

เป็นซอฟแวร์ที่ผสมผสานการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เชื่อมโยงบุคลากรในองค์กรและเชื่อมต่อระบบต่างๆเข้าด้วยกัน

What is RPA?

RPA (Robotic Process Automation) เป็นโปรแกรมที่สร้าง ‘b […]

E-Signature คืออะไร?

E-Signature หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโ […]

What is Nintex Promapp?

Nintex Promapp คือ แพลตฟอร์มกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ที่ […]